ماده 10 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اخذ اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاران اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آئین نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد شد.


ماده 10 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

هریک از سردفتران و دفتریاران که دارای سی سال سابقه خدمت متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاری) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند. دفتریارانی که تا تاریخ این قانون در سمت دفتریار اول و دوم اشتغال دارند کماکان مشمول مقررات این ماده میباشند.

تبصره : انتقال سوابق خدمتی سردفتر و دفتریار قبل از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری وفق قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365/3/27 به شرط پرداخت مابه التفاوت کسورات بازنشستگی سابق به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران طبق آئین نامه بلامانع میباشد.