ماده 11 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد ملاک تشخیص سن، شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است. 

تبصره- سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا سن هفتاد سال تمام به کار ادامه دهند. 

 

ماده 11 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال و سردفتران ازدواج و طلاق پس از رسیدن به سن 75 سال بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.


ماده 11 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

سردفتران و دفتریاران پس از رسیدن به سن 70 سال تمام بازنشسته خواهند شد ملاک تشخیص سن شناسنامه‏ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.

تبصره : سردفتران و دفتریاران که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند میتوانند تا سن 75 سال تمام به کار ادامه دهند.