ماده 1 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.

 

ماده 1 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

دفتر اسناد رسمی ، دفتر رسمی ازدواج و دفتر رسمی طلاق ، واحدهای وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند که حسب مورد برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی و ثبت وقایع ازدواج ، طلاق ، رجوع و بذل مدت و سایر مواردی که به موجب قوانین و مقررات به آن دفاتر محول می گردد ، تشکیل می شوند.

تبصره : دفاتر مذکور می توانند برخی از خدمات اجرایی دفاتر محاکم قضایی یا امور مشابه را انجام دهند. موارد و ضوابط اجرایی مربوط به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.