ماده 19 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

هر دفترخانه علاوه بر دفترسردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنون و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین میشود خواهد بود.

ماده 19 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

حذف