ماده 25 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

در موارد مرخصی- بیماری- تعلیق- انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می دهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل بموجب آیین نامه مندرج در ماده 24 تعیین خواهد شد.


ماده 25 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

در کلیه موارد اعم از مرخضی ، بیماری ، تعلیق ، انفصال موقت ، معذوریت و غیبت سردفتر ، دفتریار اول واجد شرایط سردفتری با حفظ سمت به جای سردفتر انجام وظیفه مینماید در غیات دفتریار اول چنانچه دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد انجام امور مربوطه طبق آئین نامه به عهده دفتریار دوم واجد شرایط خواهد بود.