ماده 2 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود. 
تبصره - تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.

 

ماده 2 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

اداره امور هر یک از دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر رسمی ازدواج و دفاتر رسمی طلاق به عهده شخص حقیقی است که به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سردفتر منصوب می گردد.


ماده 2 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

اداره و مسئولیت دفترخانه اسناد رسمی بر عهده سردفتر است که بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با جلب نظر کانون سردفتران استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب میشود. سردفتران از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می‏گردند.