ماده 33 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرروت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.