ماده 38 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

مجازات های انتظامی به قرار زیر است: 

توبیخ با درج در پرونده 
جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال 
انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه 
انفصال موقت از شش ماه تا دو سال 
انفصال دائم. 

 

ماده 38 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

مجازات‏های انتظامی به قرار زیر است:

1- توبیخ کتبی با درج در پرونده

2- جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال

3- جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال

4- طی دوره های آموزشی حین خدمت از یک ماه تا شش ماه تحت نظر کانون سردفتران.

5- ممنوعیت از تنظیم خاصی از انواع اسناد از 3 ماه تا یکسال.

6- انفصال موقت از 3 ماه تا یکسال.

7- انفصال موقت از یکسال تا سه سال.

8- انفصال دائم از تصدی سردفتری و دفتریاری.


ماده 38 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

مجازات‏های انتظامی به قرار زیر است:

1- توبیخ کتبی با درج در پرونده

2- جریمه نقدی تا دو میلیون ریال

3- طی دوره‏های آموزشی از یک ماه تا شش ماه تحت نظر کانون سردفتران

4- ممنوعیت از تنظیم انواع خاصی از اسناد از یک ماه تا سه ماه

5- ممنوعیت از تنظیم انواع خاصی از اسناد از سه ماه تا شش ماه

6- انفصال موقت از دو ماه تا شش ماه

7- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال

8- انفصال موقت از دو سال تا پنج سال

9- انفصال دائم