ماده 3 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می باشد و دفتریار اول نامیده می شود می تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود.


ماده 3 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

هر سردفتر میتواند علاوه بر فردی به عنوان دفتریار اول که معاون دفترخانه محسوب میشود و در صورت تفویض اختیار ، در غیاب وی مسئولیت اداره دفترخانه را به عهده خواهد داشت 2 دفتریار دوم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. شرایط عمومی و اختصاصی ، نحوه انتخاب و عزل دفتریاران توسط سردفتر و حدود اختیارات ، تکالیف ، حقوق و مزایای آنان که با ابلاغ قوه قضائیه به این سمت منصوب میشوند به موجب آئین‏نامه است.