ماده 4 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است. 


ماده 4 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است.

تبصره : نقل و انتقال سردفتران از شهری به شهر دیگر با تائید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدور خواهد بود. ضوابط نقل و انتقال به موجب آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد.