ماده 55 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده 165 قانون مالیات های مستقیم را برای اجرای مواد 10 و 11 این قانون با رعایت مفاد ماده 52 به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند.

 

ماده 55 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

حذف


ماده 55 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10 ، 11 ، 57 ، 66 ، 68 ، 73 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سردفتر مکلف است همه ماهه ده درصد حق‏التحریر اسناد تنظیم را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کار افتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان و تامین هزینه‏های کانون سردفتران و حقوق اعضاء هیات مدیره پرداخت نماید.