ماده 5 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه . شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت . اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند. 
تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هر گاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.

 

ماده 5 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هرمحل تابع ضابطه زیر خواهد شد:

در شهرها برای هر پانزده هزار نفر جمعیت یک دفتر اسناد رسمی و یک دفتر رسمی ازدواج و برای هر پنجاه هزار نفر یک دفتر رسمی طلاق.

شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه اسناد رسمی و یک دفترخانه ازدواج و طلاق خواهد داشت.

تبصره : هرگاه با توجه میزان معاملات و وقایع ازدواج و طلاق و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند حداکثر تا دو دفترخانه به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی اضافه نماید.