ماده 59 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

کانون سردفتر آن به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی «پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علی البدل «دو سردفتر و یک دفتریار» اداره می شود.

 

ماده 59 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به وسیله هیات مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی «پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علی‏البدل «دو سردفتر و یک دفتریار اول» و کانون سردفتران ازدواج و طلاق به وسیله هیات مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی «پنج سردفتر ازدواج و دو سردفتر طلاق» و سه عضو علی‏البدل «دو سردفتر ازدواج و یک سردفتر طلاق» اداره می شود.


ماده 59 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

کانون سردفتران مرکز توسط هیات مدیره ای مرکب از 7 سردفتر عضو اصلی و 2 سردفتر عضو علی‏البدل و سایر کانون‏ها توسط 5 عضو اصلی و 2 عضو علی‏البدل اداره میشود.