ماده 63 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ رای هیات نظارت در انتخابات صورت اسامی حاضرین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و مدارک و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد.

 

ماده 63 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

یک ماه قبل از پایان هر دوره ، سردفتران اسناد رسمی هفت سردفتر و دفتریاران نیز سه دفتریار و سردفتران ازدواج هفت سردفتر ازدواج و سردفتران طلاق نیز سه سردفتر طلاق را از بین واجدین شرایط که صلاحیت آن ها به وسیله هیأت نظارت احراز و به تأیید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است با رای مخفی برای عضویت هیأت مدیره کانون ذیربط انتخاب خواهند نمود. پس از اخذ رای هیات نظارت بر انتخابات ، صورت اسامی حاضرین اکثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و مدارک و املاک کشور ارسال خواهد داشت و رئیس سازمان بر اساس آراء ماخوذه اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر محل را اعلام خواهد کرد.

تبصره : تعداد نامزدهای عضویت در کانون های مذکور باید حداقل دو برابر اعضای کانون های مربوط باشد.


ماده 63 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

یک ماه قبل از پایان هر دوره ، اعضاء اصلی و علی‏البدل کانون سردفتران از بین واجدین شرایط با رای مخفی سردفتران انتخاب می گردند. پس از اخذ رای ، هیات نظارت بر انتخابات اسامی حائزین اکثریت آراء را ضمن صورت جلسه پایان انتخابات بعنوان اعضاء اصلی و علی‏البدل هیات مدیره کانون سردفتران به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال و رئیس قوه قضائیه ابلاغ اعضای مذکور را صادر خواهد نمود.