ماده 66 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

وظایف کانون به شرح زیر است: 

فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران 
ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه 
کمک به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر 
انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون 
همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

در هر مورد که کانون از تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد. 
تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی 
رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم. 

 

ماده 66 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

وظایف کانون ها به شرح زیر است: 

1- فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران
2- کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنها به دفاتر به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق التحریر 
3- همکاری با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در بازرسی و نظارت بر امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

در هر مورد که کانون ها از تخلف و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به اداره کل مزبور گزارش دهد. 

4- اجرای سیاست های کلی مصوب شورای عالی متبوع مربوط به امور اداری ، استخدامی ، آموزشی ، مالی ، رفاهی ، بیمه ، بازنشستگی و صندوق تعاون.

5- رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر اسناد رسمی و دفتریار و اعلام نظر نسبت به آن.

6- تقسیم عادلانه اسناد مربوط به ادارات ، سازمان‏ها و شرکت‏های دولتی ، شهرداری‏ها ، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی از طریق کمیسیون تقسیم اسناد.

تبصره : کلیه مراجع در بند شش این ماده مکلفند اسناد خود را بر اساس تصمیمات کمیسیون تقسیم اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارجاع نمایند. نحوه تشکیل کمیسیون و شیوه عملکرد آن و تعیین اسناد قابل تقسیم به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.


ماده 66 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

وظایف کانون به شرح زیر است: 

1- فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران 
2- ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
3- اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه 
4- کمک به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر 
5- انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون 
6- همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

در هر مورد که کانون از تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد. 
7- تدوین و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی و در خصوص حقوق و مزایا و پاداش کارکنان با توجه به قانون کار
8- رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

9- تقسیم عادلانه کلیه اسناد ادارات و سازمان‏ها و نهادها و شرکت‏های دولتی ، شهرداری‏ها ، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی از طریق کمیسیون تقسیم اسناد.

تبصره 1 : به منظور نظارت بر کانون‏های سردفتران سراسر کشور و ایجاد هماهنگی بین آنان و نیز ایجاد رویه واحد بین کانون‏های مذکور ، شورایی بنام (شورای عالی سردفتران) مرکب از روسا و نواب کانونهای سراسر کشور درتهران تشکیل می گردد. نحوه تشکیل ، وظایف و اختیارات شورا و حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره کانون‏های سردفتران به موجب آئین نامه خواهد بود.

تبصره 2 : اجراء بندهای (2) ، (3) ، (5) ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی از وظایف کانون سردفتران تهران است که در صورت اقتضاء با پیشنهاد کانون مذکور و تصویب شورای عالی سردفتران ، اجرای بندهای (3) ، (5) قابل تفویض به سایر کانونها میباشد.