ماده 6 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود. 
1 - اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند. 
2 - کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند. 
3 - سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری . 
4 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند. 
5 - دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری . 
6 - دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول . 
7 - دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند. 
تبصره 1 - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است . 
تبصره 2 - پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصرا در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد. 
تبصره 3 - به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آیین نامه ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد. 
فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت . 

 

ماده 6 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

اشخاص زیر را می توان به سردفتری اسناد رسمی ، ازدواج و طلاف و دفتریاری تعیین نمود:

1- دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق ، علوم قضایی ، علوم ثبتی ، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)

2- دارندگان مدرک سطح 2 حوزه با تائید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

تبصره 1 : دفتریارانی که در زمان تصویب این قانون دارای لیسانس سایر رشته ها باشند به شرط داشتن پنح سال سابقه دفتریاری با رعایت سایر مقررات می توانند به عنوان سردفتر منصوب گردند.

تبصره 2 : کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.