ماده 76 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می شود.

 

طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 :

در اجرای تنقیح قوانین  ، قانون دفاتر اسناد رسمی با اصلاحات بعمل آمده به فصل اول باب سوم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با صلاحات و الحاقات می گردد و بر این اساس اداره قوانین مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح شماره مواد قانون ثبت اسناد و املاک اقدام می نماید.