ماده 67

ماده 67 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

تازمانیکه در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیک ترین استان می باشد.

/ 2 نظر / 42 بازدید