ماده 14

ماده 14 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

یک سردفتر نمی تواند مصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردیکه به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود. 

وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آئین نامه معین خواهد شد.

 

ماده 14 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

تصدی هم زمان دو دفتر از یک نوع و نیز تصدی هم زمان دفتر اسناد رسمی و دفتر رسمی ازدواج یا دفتر اسناد رسمی طلاق ممنوع است. سردفتر رسمی ازدواج می تواند هم زمان تصدی دفتر رسمی طلاق را بعهده گیرد.

تبصره : کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود. وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر تعطیل شده است به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

/ 0 نظر / 165 بازدید