ماده 26

ماده 26 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

در مواردیکه سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته میشود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد مسئول دفترخانه باید بالافاصله اقدام بتحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه اوراق و اوراق بهادار که به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا دفترخانه ای تعیین می شود حسبت مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد و صورت امتناع نیز جاری است. 

/ 1 نظر / 62 بازدید
حسن رحماني

با سلام به نظر بنده براساس ماده 26 مي توان در صورتيكه به هر عللي منجر به عدم امكان فعاليت (اعم از استعفاء،بازنشستگي و..) گردد. سردفتر امكان انتقال دفتر را به فرزند با توجه به شرايط مربوطه(داشتن دانشنامه ليسانس و..)داشته باشد