ماده 8

ماده 8 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

به وزارت دادگستری اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد. 

 

ماده 8 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

حذف

/ 0 نظر / 62 بازدید