ماده 53

ماده 53 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

از درآمد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر یا دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند بود تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصدو یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزارو یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سر دفتر و دفتریار و کمک اعاشه به کارکنان دفاتر برابر آئین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.

 

ماده 53 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

معادل 50 درصد درآمد حاصل از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی در بودجه سالانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منظور و در جهت ارتقاء خدمات رسانی دفاتر اسناد رسمی و واحدهای مختلف سازمان هزینه خواهد شد.

/ 0 نظر / 153 بازدید