ماده 74

ماده 74 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

کسانی که به سردفتری اسناد رسمی انتخاب می شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ 
صدور آن گذشته باشد و به تاسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی می شود.

 

ماده 74 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 که تحت ماده 75 ارائه شده است ) :

کسانی که به سردفتری انتخاب می شوند مکلفند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ صدور ابلاغ حکم سردفتری نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند در غیر این صورت حکم سردفتری صادره بی اعتبار خواهد بود.

/ 0 نظر / 82 بازدید