ماده 38

ماده 38 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

مجازات‏های انتظامی به قرار زیر است:

1- توبیخ کتبی با درج در پرونده

2- جریمه نقدی تا دو میلیون ریال

3- طی دوره‏های آموزشی از یک ماه تا شش ماه تحت نظر کانون سردفتران

4- ممنوعیت از تنظیم انواع خاصی از اسناد از یک ماه تا سه ماه

5- ممنوعیت از تنظیم انواع خاصی از اسناد از سه ماه تا شش ماه

6- انفصال موقت از دو ماه تا شش ماه

7- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال

8- انفصال موقت از دو سال تا پنج سال

9- انفصال دائم

/ 0 نظر / 398 بازدید