ماده 12

ماده 12 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

اشخاص زیر را نمی توان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء گردد: 

اتباع بیگانه 
کسانیکه تحت قیومیت یا ولایت هستند. 
محکومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق 
محکومین به جنایات امری و محکومین به ارتکایب جنحه های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه های مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده پانزده قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایت عمدی تحت محاکمه هستند. 
اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر به کسانیکه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند. 

 

ماده 12 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

اشخاص زیر را نمی توان به سمت سردفتری اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق یا دفتریاری انتخاب یا ابقا کرد:

1- اتباع بیگانه

2- کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.

3- محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق.

4- محکومین به حدود ، قصاص عضو ، جرائم تعزیری و بازدارنده که حداکثر مجازات قانونی آنها بیشتر از دو سال حبس نباشد و همچنین مرتکبین و محکومین بره های سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، اختلاص ، جعل ، استفاده از سند مجعول ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ، جرائم مربوط به قاچاق موادمخدر ، پولشویی و جرائم منافی عنف و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جرائم مذکور تحت محاکمه هستند.

/ 1 نظر / 195 بازدید
شهرام

1-................و افراد 2 تابعیتی که تابعیت انها احتمال از بین بردن حقوق مردم را بکند