ماده 47

ماده 47 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

درمورد تعلیق و انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل به سوی تقسیم خواهد شد.

/ 0 نظر / 27 بازدید