ماده 52

ماده 52 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاترقرار خواهد گرفت. با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حسابهایی که معین خواهد شد واریز نمایند آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.

 

ماده 52 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که معین خواهد شد واریز نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

/ 0 نظر / 109 بازدید