ماده 70

ماده 70 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

کانون سردفتر تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را بعنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت بتهیه اوراق رسمی که از مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند. در اینصورت ثبت آنچه که بنام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود. 

 

ماده 70 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 که تحت ماده 71 ارائه شده است):


شوراهای عالی ، کانون های استان ها و کلیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند همکاری و هماهنگی لازم جهت تهیه و استقرار سخت افزارها ، نرم افزارها و فرم های مورد نیاز ثبت اسناد رسمی و وقایع ازدواج و طلاق در دفاتر را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عمل آورند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سیاستگذاری و اقدامات لازم جهت دسترسی سریع و آسان اشخاص به ثبت رسمی را فراهم نماید.

/ 0 نظر / 156 بازدید