ماده 16

ماده 16 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود).

 

ماده 16 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

سردفتران اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود).

/ 1 نظر / 63 بازدید

قبول دارم