ماده 20

ماده 20 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 275 آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود. 

وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاتهیه و تصویب خواهد کرد. 

 

ماده 20 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته های تصدیق امضاء شده مسلم الصدور شناخته می شود.

آئین نامه لازم برای چگونگی ضوابط گواهی امضاء را رئیس قوه قضائیه تصویب خواهد نمود.

/ 0 نظر / 173 بازدید