ماده 40

ماده 40 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هریک از مجازات های مذکور در ماده 38 به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

 

ماده 40 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هریک از مجازاتهای مذکور در ماده 38 به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

/ 0 نظر / 37 بازدید