ماده 43

ماده 43 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است. 

تبصره 1 : در مورد این ماده پس از رسیدگی انتظامی دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد. 

تبصره 2 : در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود. 

 

ماده 43 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را حداکثر به مدت شش ماه تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است. 

تبصره 1 : در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی ، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد. 

تبصره 2 : در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

/ 0 نظر / 140 بازدید