ماده 21

ماده 21 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آنها تهیه می شود و بهرحال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود. متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت کپی اخذ نماید. در مواردیکه نسبت بسند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند ارائه شده باشد دفاتر اسناد رسمی ملکلفند بدرخواست مراجع صالح فضایی اصل سند رالاک و مهر شده موقتاً بمرجع قضائی مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه کنند. 

 

ماده 21 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

سردفتر پس از تنظیم و ثبت سند ، تصاویر سوابق مربوط را از سامانه دریافت و گواهی نموده و در اختیار طرفین قرار می دهد. چنانچه مرجع قضایی ملاحظه سوابق را ضروری بداند ، امکان دسترسی مرجع به مذکور به بانک اطلاعات مربوطه فراهم خواهد شد.

نحوه و ترتیب دسترسی به موجب مقررات آئین نامه موضوع ماده 18 این قانون خواهد بود.

/ 0 نظر / 138 بازدید