ماده 75

ماده 75 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

وزارت دادگستری مکلف است کلیه آیین نامه های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجرا بگذارد. مادام که آیین نامه های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین نامه محول شده است آیین نامه های قبلی مجری خواهد بود. 

 

ماده 75 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 که تحت ماده 76 ارائه شده است) :

رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارت خود را که در این قانون معین گردیده به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض نماید.

کلیه آیین نامه های پیش بینی شده در این قانون باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. همچنین آئین نامه های موجود که قبلاً به تصویب رسیده است حسب مورد با مقررات اصلاحی انطباق و ظرف مدت شش ماه به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

/ 0 نظر / 93 بازدید