ماده 37

ماده 37 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صالح به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد. 

تبصره : دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد. 

 

ماده 37 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد. 

تبصره : دادستان از بین قضات و دادیاران و اعضای علی البدل از بین قضات یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

/ 0 نظر / 49 بازدید