ماده 19

ماده 19 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

هر دفترخانه علاوه بر دفترسردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنون و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین میشود خواهد بود.

ماده 19 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

حذف

/ 1 نظر / 118 بازدید
حاتم

بهتر است وحتماً هم لازم است که دفتر سردفتر ویا اتومبیل وغیره از تشکیلات دفترخانه حذف شود .باتوجه به اینکه ثبت اسناد آنی است وبصورت جدولی ارائه می شود خیلی برای ثبات سخت است که بخواهد آن رابنویسد ودیگر دلیلی هم برای ثبت آن وجود ندارد .قبلاً توجیه عقلانی وقانونی داشت ولی با راه اندازی ثبت آنی دیگر توجیهی برای نگهداری دفتر دردفترخانه نیست .