ماده 68

ماده 68 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را از محلی وجوه موضوع ماده 55 این قانون برابر آئین نامه مصوب را بیمه کند وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها ازلحاظ معافیت مشمول مقررات ماده 95 کانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 خواهد بود.

 

ماده 68 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون تامین اعتبار جهت اجرای مواد 10 ، 11 ، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1367/2/11 نسخ شده است.

/ 0 نظر / 35 بازدید