ماده 34

ماده 34 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هراستان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیر قطعی دادگاه های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.

 

ماده 34 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظر احکام غیرقطعی دادگاههای بدوی ، دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.

/ 1 نظر / 31 بازدید
محمد مهدی مهتدی

محل تشکیل دادگاههای بدوی کانونهای سردفتران استانها ومحل تشکیل دادگاههای تجدیدنظر کانون سردفتران تهران میباشد